Schools directory of Gopeshwar, Uttarakhand

Gopeshwar has one thousand seven hundred ninety one schools. You can check the list of Top 10 schools in Gopeshwar. Click on a school to see its complete details.

NameLocation
G.I.C. KaranprayagN.P.P. Karanprayag W-2
Gic KansuwaKakhula
Gic SarmolaSarmola
Primary School HatkalyaniHatkalyani
Primary School BeenaBeena
Primary School MarodaMaroda
Primary School AnandpurArkhanda
Primary School BhirtoliBhenti
Govt. Upper Primary School GwaldamGwaldam
Upper Primary School Talwari KhalsaTalwari Khalsa
Gic AdibadriHalni Sera
Saraswati V.M. GairsainGairsain
Ggic GopeshwarN.P.P. Gpr W-2
Govt. High School JhumakhetJhumakhet Malli
Govt. High School BalanBalan
Upper Primary School NailNail
High School N.M.P.Upper Primary School NailNail
Primary School AdibadriBeni Laga Taal
Primary School KansuwaKakhula
Primary School Kulsari - BKulsari
Gurukul V.N. GairsainKoliyana
Sarswati Balika V.M. GopeshwarN.P.P. Gpr W-3
Primary School GuniyalaGuniyala
Primary School KhanduraKhandula
Primary School BamiyalaBamiyala