India

India has twenty eight states and eight union territories.